FAKTA OM AFRIKA

NATURMILJÖER

I det heta bältet vid ekvatorn växer en tropisk regnskog som är relativt artrik, med palmer,
bambu och stora örter. I tropiska kusttrakter växer kokospalmen. Norr, söder och öster om
regnskogen sträcker sig den afrikanska savannen med gräs och enstaka träd eller dungar.
Karaktärsträd är paraplyakacian med sin utbredda krona och apbrödsträdet med sin tjocka stam.
I torrare områden övergår savannen i stäpp med tornig buskvegetation. I ökenområdena är
vegetationen sparsam eller saknas helt, utom i oaserna och de delvis uttorkade floddalarna.
I gränslandet mellan sahara och savannerna sprider öknen ut sig på grund av kraftig överbetning
och för stort uttag av träd och buskar till ved. Kanske spelar också en klimatförändring in.
Kustområdet i nordafrika har buskvegetation av medelhavstyp. Kaplandet längst i söder har en
särpräglad flora, liksom Madagaskar, som tidigt skildes från fastlandet.

REGNSKOG
Regnskogen finns vid ekvatorn mellan vändkretsarna. Regnskogen har en mycket hög produktion
av organiskt material. En tropisk regnskog producerar 90 ton nytt växtmaterial årligen per
hektar. Eftersom det är tillgången på nederbörd som är bestämmande för regnskogen finns det
också andra typer av regnskog, om nederbörden är tillräcklig. Sålunda finns det även
bergsregnskogar och tempererade regnskogar. Regnskogar är ständigt gröna och tillväxt och
nedbrytning sker kontinuerligt i ett snabbt tempo. Därför har träden inga årsringar. Det
mest utmärkande draget för regnskogen är dess artrikedom. Minst 40 % av alla växt och
djurarter på jorden finns i regnskogen. Inom en yta på 2 hektar finns minst 200 trädarter.
Regnskogen är anordnad i våningar, var och en med sin typiska vegetation och djurliv. Högst
upp, mer än 50 meter över marken, är ljuset som intensivast och den biologiska produktionen är
mycket hög. Under skogstaket följer sedan en mängd växter som konkurrerar om det nedträngande
solljuset. Skogsbotten är mycket mörk och fuktig ; hit tränger nämligen endast omkring 1 % av
solljuset. Den tropiska klimatzonen utmärks av att alla månader är varmare än 18 °C, att
nederbörden är minst 60 mm / månad, att det inte finns någon utpräglad torrtid och att
medeltemperaturen för varmaste månad överstiger 22 °C.

SAVANN
Det finns savann från de centrala till södra delarna. Den varmaste typen av grässlätter är
savannen, vilken utbreder sig på ömse sidor om den tropiska regnskogen. Årsnederbörden är
över 1 200 mm och medeltemperaturen för kallaste månad är över 18 °C. Med ökande avstånd
från ekvatorn minskar nederbörden. Savannen ändrar då karaktär till parksavann och busksavann.
Om förhållandena blir ännu torrare övergår savannen till stäpp och halvöken. Savannerna i
afrika norr om ekvatorn har sin viktigaste regnperiod, "long rains", i April-Maj med en
nederbörd upp till 200 mm i månaden. I november infaller den andra regnperioden, "short rains"
med ungefär 150 mm regn.

ÖKEN
Det finns öken i norr och söder. De huvudsakliga typerna av torra öknar är sandöken
(erg på arabiska), stenöken (sarir) och klippöken (hammamet). I större ökenområden finns
alla dessa typer beroende på geologiska och klimatiska lokalförhållanden. Öken och halvöken
utbreder sig över mer än 33 miljoner km2, vilket motsvarar ca. 23 % av jordens
yta. Den torra öknen karakteriseras ur klimatsynpunkt av att årsnederbörden understiger 350 mm
och att avdunstningen alltid överstiger nederbörden. Öknarna har ofta ett klart väder och det
är sällsynt att himlen är molntäckt till mer än 10 %.

REGNSKOG
SAVANN
ÖKEN

Bild på de olika naturmiljöerna

Fortsätt